Kinnitatud

[31.03.2022]

PRIVAATSUSPOLIITIKA

Ikov Osaühing (edaspidi Ikov OÜ) järgib käesolevas poliitikas toodud nõudeid ja põhimõtteid. Ikov OÜ jaoks on oluline isikute privaatsus ning isikuandmete kaitse ning seetõttu oleme välja töötanud käesoleva privaatsuspoliitika, mis sätestab isikuandmete töötlemise eesmärgid, tingimused ning andmesubjektide isikuandmetega seonduvad õigused. Ikov OÜ tagab isikuandmete töötlemise seaduslikkuse.

1. Mõisted
1.1. Isikuandmed – tähendab igasugust teavet tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku („andmesubjekti“) kohta; tuvastatav füüsiline isik on isik, keda saab otseselt või kaudselt tuvastada, eelkõige sellise identifitseerimistunnuse põhjal nagu nimi, isikukood, asukohateave, võrguidentifikaator või selle füüsilise isiku ühe või mitme füüsilise, füsioloogilise, geneetilise, vaimse, majandusliku, kultuurilise või sotsiaalse tunnuse põhjal;
1.2. Isikuandmete töötlemine – isikuandmete või nende kogumitega tehtav automatiseeritud või automatiseerimata toiming või toimingute kogum, nagu kogumine, dokumenteerimine, korrastamine, struktuuristamine, säilitamine, kohandamine ja muutmine, päringute tegemine, lugemine, kasutamine; edastamise, levitamise või muul moel kättesaadavaks tegemise teel avalikustamine, ühitamine või ühendamine, piiramine, kustutamine või hävitamine;
1.3. Vastutav töötleja – füüsiline või juriidiline isik, avaliku sektori või KOV asutus, kes on esmaseks isikuandmete kogujaks. Vastutav töötleja määrab kindlaks isikuandmete töötlemise eesmärgid ja vahendid;
1.4. Volitatud töötleja – füüsiline või juriidiline isik, avaliku sektori või KOV asutus, kes töötleb isikuandmeid vastutava töötleja ülesandel ja tema juhendi alusel;
1.5. Kolmas isik – füüsiline või juriidiline isik, avaliku sektori või KOV asutus, amet või organ;
1.6. Isikuandmetega seotud rikkumine – nõuete rikkumine, mis põhjustab edastatavate, salvestatud või muul viisil töödeldavate isikuandmete juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, kaotsimineku, muutmise või loata avalikustamise või neile juurdepääsu;
1.7. Andmesubjekt – isik, kelle isikuandmeid töödeldakse.

2. Põhimõtted
2.1. Ikov OÜ lähtub isikuandmete töötlemisel järgmistest põhimõtetest:
2.1.1. seaduslikkuse, õigluse ja läbipaistvuse põhimõte – töötlemine on seaduslik, õiglane ja andmesubjektile läbipaistev;
2.1.2. eesmärgi piirangu põhimõte – isikuandmeid kogutakse täpselt ja selgelt kindlaks määratud ning õiguspärastel eesmärkidel ning neid ei töödelda hiljem viisil, mis on nende eesmärkidega vastuolus;
2.1.3. võimalikult väheste andmete kogumise põhimõte – isikuandmed on asjakohased, olulised ja piiratud sellega, mis on vajalik nende töötlemise eesmärgi seisukohalt;
2.1.4. õigsuse põhimõte – isikuandmed on õiged ja vajaduse korral ajakohastatud ning kasutusele võetakse kõik mõistlikud meetmed, et töötlemise eesmärgi seisukohast ebaõiged isikuandmed kustutaks või parandataks viivitamata;
2.1.5. säilitamise piirangu põhimõte – isikuandmeid säilitatakse kujul, mis võimaldab andmesubjekte tuvastada ainult seni, kuni see on vajalik selle eesmärgi täitmiseks, milleks isikuandmeid töödeldakse;
2.1.6. usaldusväärsuse ja konfidentsiaalsuse põhimõte – isikuandmeid töödeldakse viisil, mis tagab isikuandmete asjakohase turvalisuse, sealhulgas kaitseb loata või ebaseadusliku töötlemise eest ning juhusliku kaotamise, hävitamise või kahjustumise eest, kasutades asjakohaseid tehnilisi või korralduslikke meetmeid.


3. Isikuandmete töötlemise turvalisus
3.1. Ikov OÜ rakendab isikuandmete kaitseks erinevaid organisatsioonilisi, füüsilisi ja infotehnoloogilisi turvameetmeid, lähtudes mõistlikkuse printsiibist.
3.2. Ikov OÜ võib teatud juhtudel kasutada isikuandmete töötlemiseks ja teenuse osutamiseks volitatud töötlejaid. Ikov OÜ tagab, et volitatud töötlejad töötlevad isikuandmeid Ikov OÜ juhiste kohaselt ja kooskõlas kohalduva õigusega ning rakendavad asjakohaseid turvameetmeid. Kõikide volitatud töötlejatega on sõlmitud konfidentsiaalsuskokkulepped.
3.3. Ikov OÜ teavitab viivitamata andmesubjekte isikuandmetega seotud rikkumisest.


4. Isikuandmete liigid
4.1. Ikov OÜ töötleb isikuandmeid, mis on saadud otse andmesubjektilt, ja isikuandmeid, millega puututakse kokku teenuse osutamisel (tõlketööst tulenevad isikuandmed). Tõlketööst tulenevaid isikuandmeid Ikov OÜ ei kogu, talleta, analüüsi ega kasuta muudel eesmärkidel kui tõlkimiseks.
4.2. Ikov OÜ on isikuandmete vastutavaks töötlejaks ning järgib isikuandmete konfidentsiaalsuse tagamise põhimõtteid, tagamaks isikute privaatsusõigusi.
4.3. Isikuandmete muutmiseks ja töötlemiseks on ligipääs ainult Ikov OÜ poolt volitatud isikutel.


5. Isikuandmete töötlemise eesmärgid
5.1. Ikov OÜ töötleb isikuandmeid lepingu täitmiseks ja täitmise tagamiseks.


6. Kolmandad isikud, volitatud isikud ja isikuandmete piiriülene edastamine
6.1. Ikov OÜ võib isikuandmeid, rangelt vajaduspõhisusega piiratud eesmärkidest lähtuvalt, edastada kolmandatele isikutele ja volitatud isikutele alljärgneval eesmärgil:
6.1.1. kokkulepitud tõlketöö tegemiseks (teenuse osutamiseks).
6.2. Lähtuvalt tõlketöö iseloomust ja keelekompositsioonist tuleb ette olukordi, mis nõuavad isikuandmete edastamist (tõlketööst tulenevad isikuandmed) rahvusvahelistele koostööpartneritele.
6.3. Ikov OÜ kinnitab, et rakendab asjakohaseid turvameetmeid isikuandmete rahvusvahelisele edastamisele.
6.4. Ikov OÜ kinnitab, et edastab isikuandmeid vaid sellistele kolmandatele isikutele ja volitatud töötlejatele, kes rakendavad piisavaid turvameetmeid isikuandmete kaitse turvalisuse tagamisele.


7. Andmesubjekti õigused
7.1. Andmesubjektil on õigus isikuandmete kustutamisele.
7.2. Andmesubjektil on õigus teha päringuid teda puudutavate isikuandmete kohta, mida ta on Ikov OÜ’le esitanud.
7.3. Andmesubjektil on õigus isikuandmete töötlemise piiramisele.
7.4. Andmesubjektil on õigus esitada kaebus isikuandmete töötlemise kohta Andmekaitse Inspektsioonile.


8. Isikuandmete säilitamine
8.1. Ikov OÜ säilitab isikuandmeid kujul, mis võimaldab andmesubjekte tuvastada ainult seni, kuni see on vajalik selle eesmärgi täitmiseks, milleks isikuandmeid töödeldakse, välja arvatud kui Ikov OÜ’l ei ole seadusest tulenevat nõuet, mis sätestaks teistsugused isikuandmete säilitamise tähtajad.
8.2. Ikov OÜ hävitab ja/või kustutab turvaliselt kõik isikuandmed, mille säilitamiseks eesmärk puudub, ühe aasta möödudes teenuse osutamisest, välja arvatud juhul, kui on kokku lepitud teenuse saaja ja Ikov OÜ vahel teisiti.


9. Küpsiste kasutamine
9.1. Ikov OÜ hallatav veebileht www.ikov.ee võib kasutada küpsiseid, et teha isikute kasutajakogemus veebilehel mugavamaks ja kasutamine sujuvamaks.
9.2. Küpsis on väike tekstifail, mille veebilehitseja automaatselt isiku kasutatavasse seadmesse salvestab. Küpsiseid kasutame:
9.2.1. Anonüümse ja üldistatud statistika kogumiseks veebilehe külastajate arvu kohta, info saamiseks veebilehte kasutamise kohta ning selleks, et muuta veebilehte veelgi kasutajasõbralikumaks ja paremaks.
9.3. Küpsiste kasutamise mittenõustumisega on võimalik seadmes salvestatud küpsised blokeerida. Selleks tuleb muuta veebilehitseja vastavaid seadeid. Küpsiste mittekasutamisel ei pruugi veebileht korrektselt töötada ja kõik teenused ei pruugi olla kättesaadavad.


10. Muudatused privaatsuspoliitikas
10.1. Isikute privaatsus on Ikov OÜ’le oluline, mistõttu Ikov OÜ ajakohastab regulaarselt käesolevat privaatsuspoliitikat. Veebilehel avaldame alati privaatsuspoliitika kõige ajakohasema versiooni.


11. Kontakt
11.1. Kõikide isikuandmete töötlemist puudutavate küsimuste, murede või ettepanekutega on võimalik ühendust võtta vastutava töötlejaga järgnevatel kontaktidel:

Ikov OÜ 

info@ikov.ee
+372 5687 684